måndag, september 26, 2005

Tusentals utanför arbetsmarknaden

Mix á la Lindström den 26 september 2005

- Kartan
- Fäg
- Vitbok om kristdemokratisk högskolepolitik
- Offentlighetens kalla ljus
- Kanada visar vägen
- Myndigheter till Västerås
- Skärp kampen mot sexköparna
- Förbifart Sala
- Min vecka

lördag, september 24, 2005

Kanada visar vägen

Ett av ett lands mest strategiska områden är forskning. Den lägger grunden för kunskapsutvecklingen och därmed för tillväxt och välfärd. I Sverige står näringslivet för nästan all forskningsfinansiering. Under senare år har det pratats en del om samverkan mellan näringsliv och universitet, detta för att öka det sammantagna resultatet och undvika ett hattande mellan olika forskningsanslag.

Kanada har redan kommit en bra bit på väg i detta. Partnerskap mellan privat och offentligt är vanliga och stimuleras aktivt av politiken. Företag får t.ex. skatteavdrag på en del av gjorda investeringar i forskning och utveckling. Därmed signaleras tydligt hur viktiga dessa är. Sverige har en del kvar att lära.

Torsten

Skärp kampen mot sexköparna

Ett brott som i särskilt hög grad kränker offret är köp av sexuella tjänster. Den människa som säljer sig får sin allra mest intima sfär kränkt. Många prostituerade har också en bakgrund av utsatthet och kränkningar. I prostitutionens kölvatten följer ofta annan brottslighet, t ex narkotikahandel, koppleri och misshandel.

1999 trädde lagen om förbud mot sexuella tjänster i kraft. Straffmätning vid köp av sexuella tjänster har behandlats av Högsta domstolen. Enligt den prejudicerande domen bör brottet normalt bestraffas med dagsböter och inte fängelsestraff. För att ytterligare markera samhällets avståndstagande mot sexköp bör straffskalan skärpas så att brott enligt lagen i högre grad kan leda till fängelsestraff. Det handlar om att både förebygga brottet och visa samhällets avståndstagande mot det.

Torsten

fredag, september 23, 2005

Statliga myndigheter till Västerås

En placering av statliga myndigheter i Västerås minskar den kompetensflykt som sker när myndigheter flyttas långt bort. Effektiviteten kan behållas samtidigt som det har positiva effekter för hela Mälardalen.

Under det gångna året har regeringen framfört förslag om att flytta olika myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. I hög grad har detta varit en del av spelet kring försvarsuppgörelsen. Men för många människor är det omöjligt att flytta från Stockholm och det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt flyttar tjänster, utan att ta hänsyn till de människor som har dessa i dag. Ett alternativ till att flytta långt bort är att placera statliga myndigheter i Mälardalen. Västerås har ett ypperligt läge med bra pendlingsmöjligheter till Stockholm och nära till Arlanda och Bromma vilket gör det snabbt, billigt och enkelt att färdas till ex. Bryssel. En hög grad av effektivitet skulle uppnås samtidigt som det medför positiva effekter för staden, regionen och riket. Därför väcker jag nu i motionstiden en motion i Riksdagen om att placera myndigheter i Västerås.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Färger

I går kväll körde jag Hallstahammar-Fagersta för en debatt. Höstfärgerna var strålande klara. Nu är en vacker tid.

Torsten

torsdag, september 22, 2005

Vitbok om kristdemokratisk högskolepolitik

I all anspråkslöshet har vi tagit fram en vitbok över kristdemokratiska framgångar i högskolepolitiken under de senaste tre åren. Beställ ett eget ex från jonas.arnell@kristdemokraterna.se

Torsten

Förändring ...

... kan vara antingen kirurgi eller pedagogik, skriver Åsa Lilja och Lars Wiberg i ”Management Magazine” (02/05). Alltför ofta tas formen av kirurgi med snabba ingrepp som lämnar människorna kvar undrande fundersamma och kanske sårade. I stället måste en dialog vars struktur stämmer med hjärnans utveckling, vara vägen till nödvändig utveckling, skriver de båda forskarna. Ledarskap liknas som ”pruning”, dvs. att genom dialog och delaktighet locka fram förändring hos personer och organisationer. Mera, tack!

Torsten

onsdag, september 21, 2005

Förbifart Sala

Under flera år har en ny förbifart vid Sala planerats för riksvägarna 67/70. Det handlar bland annat om att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Varje dygn passerar runt 1000 tunga fordon på väg 67 mellan Sala och Västerås. Det är en starkt olycksdrabbad sträcka och mellan 1992 och 2002 inträffade 9 dödsolyckor, 22 personer blev allvarligt skadade och 80 personer fick lättare skador, på en sträcka av endast 30 kilometer. Det är oacceptabelt höga siffror, vilket vägverket uppmärksammat i sin långsiktiga plan, och en ombyggnad av förbifarten vid Sala och en upprustning av riksväg 67 är därför nödvändig för att minska antalet trafikolyckor. Förbifart Sala är starkt trafikerad av turist- och pendeltrafik, inte minst i samband med helger då tusentals bilar söker sig från Stockholmsområdet upp mot Dalarna. För att minska antalet döda och skadade måste en ny förbifart byggas vid Sala och väg 67 måste upprustas. Genom ett mitträcke skulle i stort sett alla mötes- och omkörningsolyckor elimineras, samtidigt som skadeföljden av inträffade olyckor minskar. Enligt vägverkets bedömning skulle antalet döda och skadade minska med minst 30 procent, vilket motsvarar 30 personer under en tioårsperiod.

Socialdemokraternas budget gav inget hopp för Förbifart Sala. Korsningen vid Sala har skördat många människoliv och även upprustningen av den olycksdrabbade väg 67 är hotad. En ombyggnad är nödvändig för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten och måste räddas undan regeringens spariver på vägverket.

Därför skrev i dag Ulrik Lindgren, kristdemokratisk riksdagsledamot från Dalarna, och jag en motion i Riksdagen samtidigt som vi i en direkt skrivelse till infrastrukturminister Ulrica Messing uppmanar henne att agera.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, september 20, 2005

Mix á la Lindström den 20 september 2005

-Gör
- Västmanland och Mälardalen Sveriges motor
- Förlegad Nuder
- Nu tar vi fajten
- Förlorade år
- Angela Merkel
- Det räcker inte med Ringholm
- Andrum
- Saknas
- Tennsoldater och yrkesutbildning
- Högskolepolitik från alliansen
- Sjukhuskyrkan
- Efterlysning
- Min vecka

Förlegad Nuder

Till slut kom vänsterkartellens budget. Efter att just ha lyssnat på Pär Nuder är det svårt att ens erinra sig vad han egentligen sade. Det var som om talet hållits förut. Många gånger. Har Nuder förläst sig på Palmes gamla tal? Det lät onekligen så när den gamla sossenostalgin släpades fram från historiens skrymslen. Hur kan en 42-åring vara så uppenbart föråldrad i sitt politiska budskap?

Budgeten utstrålar faktiskt inget annat än förakt mot de 1,4 miljon människor i arbetsför ålder som i morse inte gick till jobbet. Arbetslösheten och sjukskrivningarna frodas i vänster-Sverige medan Nuder likt tomten delar ut allmosor, med andras pengar.

Pär Nuder gjorde ett stort nummer av att Sverige har ”råd”. Det är en sällsam tolkning av en ekonomi där Nuder lånar 121 miljoner om dagen för at ha ”råd” att skuldsätta kommande generationer.

Och var det någon som blev förvånad över det inre livet i vänsterkartellen? Vänsterpartiet vek sig som vanligt. Miljöpartiet syntes kämpa för flyktingbarnen, fast av det blev en kompromiss med lika många motstridande tolkningar som kartellpartier. Det gör ingen glad och visar också det att när det verkligen gäller står miljöpartisterna kvar med lång näsa medan det socialdemokratiska maskineriet ångar vidare.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Saknas

Simon Wiesentahl är död har det i dag meddelats. Hans enträgenhet saknas.

Torsten

Mälardalen - landets viktigaste tillväxtmotor

Inför budgetpropositionen i dag publicerade VLT min artikel om hur Västmanland hotas om infrastrukturinvesteringarna uteblir.

Torsten

Det räcker inte med Ringholm

Bosse Ringholm har kränkt Sveriges poliskår, efter att själv ha lett den politik som utarmat polisens resurser. Det räcker ock inte med att byta ut Ringholm. Sverige behöver en helt ny regering.

Torsten

måndag, september 19, 2005

Bokslut Persson - 10 förlorade år

I måndags presenterade jag en rapport om tio förlorade år för Västmanland och Sverige då Persson styrt. Ett decennium med Göran Persson vid makten har varit förödande för välfärden i Västmanland. Skolbetygen, antalet vårdplatser, företagandet, barngruppernas storlek, antalet öppna förskolor och barn i familjedaghem - på område efter område har utvecklingen i Socialdemokraternas Sverige gått åt fel håll. Vi tar fajten för att vända utvecklingen och få en ny regering efter valet 2006.

Antalet vårdplatser i Västmanlands län har minskat med 25 procent det senaste decenniet. Även antalet vårdplatser inom psykiatrin har minskat kraftigt.

Antalet poliser har också sjunkit. 2004 hade polismyndigheten i Västmanlands län 454 poliser vilket kan jämföras med 1994 då det fanns 507 poliser.

45 000 västmanlänningar står utanför arbetsmarknaden. Sjukskrivningarna har exploderat på tio år och allt fler förtidspensioneras. Rehabilitering existerar knappt. Fler och fler hamnar i permanent utanförskap. (S) politik är ett slöseri med resurser och ett svek mot medborgarna.

2002 drev Göran Persson igenom maxtaxan i barnomsorgen. Men reformen har en dyster baksida. Barngruppernas storlek har ökat med två barn ytterligare för varje förskolelärare. Och medan den kommunala förskolan byggts ut förtvinar alternativen.

Mer än var fjärde elev i grundskola når inte kunskapsmålen. Andelen som inte uppnår gymnasiekompetens ökar. Lärarna blir färre. Svenska skolor har blivit utbildningsfabriker där ordning och resultat åsidosätts på barnens bekostnad.

Även på företagssidan har Perssons politik misslyckats. Det svenska nyföretagandet är i botten. Regelkrånglet har - trots löften om förenklingar - blivit allt mer betungande. Regeringens främsta uppgift är att föra en politik som ger ökade resurser till välfärden. Med Persson vid makten har fler blivit beroende av staten för sin försörjning, vilket urholkat resurserna till vården, skolan och omsorgen. Utvecklingen måste brytas! Sverige måste få fler jobb i fler och växande företag. Det kräver en regering som målmedvetet sänker skatter och förbättrar villkoren för nyanställningar och företagande. Bara så kan välfärden räddas.

Läs rapporten! Beställ den enklast via mail från martin.stahlgren@riksdagen.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Angela Merkel

har, om samarbetsplaner kan smidas, goda chanser att bli Tysklands nya Bundeskansler. Därmed kan Kristdemokraterna återta ledningen av ett av Europas viktigaste länder, och den största ekonomin.

Torsten

lördag, september 17, 2005

Nu tar vi fajten

I dag var det stor fest med 1000 kristdemokrater från hela landet som firade att Kristdemokraternas kampanj ”Nu tar vi fajten” börjat. Det är en signal att nu börjar valrörelsen. Vi kristdemokrater är redo.

Torsten

Gör

"Blame no one. Expect nothing. Do something!"
Bill Parcells, coach, New York Jets

fredag, september 16, 2005

Alliansen om högskolan

I fredags blev Allians för Sveriges motion på högskolepropositionen klart. Vi kristdemokrater ser positivt på att vi i Allians för Sverige säger nej till regeringens förslag om fler nya högskoleplatser nu, eftersom den kraftiga utbyggnaden av högskolan under den senaste tioårsperioden inte har åtföljts av tillräckliga resurser. Resurser måste nu i stället prioriteras för fler lärartimmar och bättre handledning till studenterna.

När regeringen äntligen lämnat förslag om en internationell masterexamen glömmer de att fylla den med innehåll och garantera tillräckliga resurser. Vi vill ha en tydlig examensbeskrivning med krav på fördjupning i ett huvudämne, så att den nya examen blir gångbar internationellt.

Högskolans resurser ska inte gå till att repetera gymnasiekurser. Den viktigaste signalen Alliansen skickar är att regeringens fokus på kvantitet i den högre utbildningen måste brytas och ersättas med en tydlig fokus på kvalitet.

Genom att peka på betydelsen av faddrar och studievägledning tar vi till skillnad från regeringen frågor om bred rekrytering till högskolan och uppbyggnad av eftergymnasial yrkesutbildning på allvar. Kvaliteten i högskolan säkras till gagn för alla studerande. Högskolan avpolitiseras då styrelser ska utses på grundval av kompetens och examensrättigheter utdelas på grundval av kvaliteten.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Andrum

Nyligen läste jag läkaren Christina Doctares bok ”Andrum”. I boken berättar Doctare öppenhjärtigt om sin inre resa, hur hon kastas ut i ett kaos när hon upptäcker att hennes far inte är hennes far och sedan ur detta finner sin väg fram. Parallellt löper berättelsen om hur hon under sitt arbete i inbördeskrigets Balkan upptäcker de systematiska våldtäkterna och avslöjar dem för omvärlden.

Doctare visar klart på behovet av att vi människor får andrum, rum att andas, i livet. Ett nog så angeläget budskap i vår tid.

Torsten

torsdag, september 15, 2005

Kanada visar vägen

Ett av ett lands mest strategiska områden är forskning. Den lägger grunden för kunskapsutvecklingen och därmed för tillväxt och välfärd. I Sverige står näringslivet för nästan all forskningsfinansiering. Under senare år har det pratats en del om samverkan mellan näringsliv och universitet, detta för att öka det sammantagna resultatet och undvika ett hattande mellan olika forskningsanslag.

Kanada har redan kommit en bra bit på väg i detta. Partnerskap mellan privat och offentligt är vanliga och stimuleras aktivt av politiken. Företag får t.ex. skatteavdrag på del av gjorda investeringar i forskning och utveckling. Därmed signaleras tydligt hur viktiga dessa är. Sverige har en del kvar att lära.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, september 14, 2005

Sverige är ett kallare land

Sverige har idag blivit blivit ett kallare land och det känns jobbigt att tvingats se på när detta har hänt.

Här hade Sverige en möjlighet att, när vi går över från ett sätt att ta emot flyktingar till ett annat att, börja om, att skapa någonting nytt att visa att de människor i vårt land som lider ska få slippa lidandet. Den chansen tog inte socialdemokraterna och moderaterna. I stället valde de att krama systemen - inte människorna - när de avslog kravet på flyktingamnesti. Det smärtar.

Torsten

Modern yrkesutbildning

tisdag, september 13, 2005

Underlätta att prova nya jobb

Att vara arbetslös kan innebära svåra påfrestningar både mänskligt, socialt och ekonomiskt för den enskilde. För samhället medför arbetslösheten stora kostnader både i utbetald arbetslöshetsersättning och produktionsbortfall. Det är angeläget att det yttersta görs för att fler ska få arbete.

Det gäller att det finns drivkrafter för den enskilde att prova nya saker. Det kan t ex vara att ta ett arbete utanför den bransch där man tidigare varit verksam. Det tjänar alla på. Samhället sparar pengar och får därtill ökade skatteintäkter. Den enskilde personen får prova sina vingar och kan utvecklas som människa samtidigt som inkomsten kan stiga.

Hinder för att möjliggöra detta bör tas bort. Ett sådant hinder är den karenstid som drabbar den enskilde vid varje ersättningsperiods början. Karenstiden omfattar fem dagar vilket kan handla om mycket pengar för individen. För den som vill prova ett nytt jobb och ta en provanställning kan karenstiden ha en direkt avskräckande effekt. Det förlorar alla på. Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen måste ses över så att människor stimuleras att prova nya jobb utan att riskera ett ekonomiskt avbräck.

Torsten

Riksdagen öppnad

I dag öppnades Riksmötet av H M Konungen. Jag sjöng kungssången, i år också.

Sedan följde Göran Perssons regeringsförklaring. Han dammade av gammal s-retorik som vi alla hört förut. Många gånger. Persson undvek konsekvent att ta upp de viktiga framtidsfrågorna. Visst konstaterade han att det finns arbetslöshet men presenterade inte en enda lösning för den miljon människor som stannar hemma från jobbet. I stället blev det som vanligt oblygt röstfrieri till olika grupper, kryddat med en rejäl dos verklighetsflykt. Sverige förtjänar bättre.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Utmaning

I dag har jag postat en utmaning till riksdagsledamoten Margareta Israelsson på en debatt i Västerås den 1 oktober. Socialdemokraterna har haft elva år vid makten. De frågor som jag vill debattera är familjens ställning, de äldres villkor och nödvändiga åtgärder för att skapa fler jobb. Det ser jag fram emot.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 13 september 2005

- Acceptera
- Utmanat
- Riksmötets öppnande
- Poliser
- Lede FI
- Barmhärtighet
- Religion
- Bush och Katrina
- Hets mot polacker
- Fyra år
- Rösta
- Efterlysning
- Min vecka

Rösta för flyktingamnesti

måndag, september 12, 2005

Lede FI

Föga förvånande blev det vänsterfeministiska mediespektaklet till sist ett ”parti”. Som om inte vår värld skulle ha tröttat på tramssnacket om kamp och konflikt. Som om inte vår värld i stället skulle behöva mer jämställdhet, gemenskap och kärlek. Som om inte vår värld skulle klara sig utan kampen mot äktenskapet och familjen. Som om vi inte skulle klara oss utan den lede fi.

I dag var jag med i ”Front i P3” om FI. Lyssna på programmet på http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/index.asp?ProgramID=1291 Till höger, välj: "Lyssna på senaste programmet här: 11.03-12.00". Gå fram 23.30 in i sändningen och lyssna till och med 29.00. Därefter, gå fram till 46.00 in i sändningen där diskussionen fortsätter. (Du måste ha vissa program i Din dator för att kunna göra detta).

Torsten

söndag, september 11, 2005

Fyra år

I dag det fyra år sedan attackerna mot den fria världen. Vi glömmer inte människorna som mördades när terrorn drabbade Amerika. Vi minns.

Torsten

Poliser

Natten mellan lördag och söndag den här helgen tillbringade jag hos polisen i Västerås. Anledningen var inte så dramatisk men nog så spännande. Under nära nio timmar följde jag arbetet inifrån i polisens utryckningsstyrka, ledningscentralen för länet och det vakthavande befäl som styr polisarbetet i hela (!) länet. Tanken var att få en inblick i de vanliga polisernas vardag en natt då de flesta av oss annars tar för givet att vara lediga. En stor del av tiden följde jag med polismännen Johan och Claes i deras bil när de patrullerade Västerås. Olika aktiviteter blev det.

Polisen fyller onekligen många roller, alltifrån tröstare till räddare och ingripare. Det är tydligt att det finns många människor i vårt samhälle som inte mår bra. Dem är polisens vardag. Så har samhället blivit när tryggheten roffats ifrån många så att den enda och ytliga trösten är ett destruktivt beteende som skadar en själv och ens medmänniskor.

Tydligt var också hur få poliser som egentligen är tillgängliga när belastningen är hård. Ett annalkande gängbråk kunde förvisso avvärjas genom att polisen vips blevsynlig på platsen, men det skedde oundvikligen på bekostnad av polisiär synlighet i merparten av länet när en tredjedel av polisresursen koncentrerades till ett enda torg. En naturlig prioritering i det läget men tänk om det hade funnits fler poliser att tillgå!

De polismän (även kvinnliga poliser kallas polismän) som jag träffade på var professionella, engagerade och ödmjukt bestämda. Dem är något av samhällets hjältar. All heder och ära till dem.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, september 10, 2005

Flyktingamnesti

fredag, september 09, 2005

Lärarutbildningen i Uppsala

I dag har Mikael Oscarsson och jag besökt Lärarutbildningen i Uppsala.

Otaliga undersökningar har visat att läraren är skolans viktigaste resurs. En central utmaning i skolpolitiken är därför att se till att det finns professionella, kompetenta och engagerade lärare.

För att nå en så bra problembeskrivning som möjligt är det viktigt att ha en dialog med lärarutbildningarna. Inte minst mot bakgrund av den granskning av lärarutbildningarna som Högskoleverket presenterade under våren.

Kristdemokraterna planerar att besöka ett antal lärarutbildningar runt om i landet för att träffa lärarstudenter, lärarutbildare, lärarforskare och ansvariga administratörer. Tillsammans kan vi se nya lösningar. Framförallt ska det bli intressant att se ur man utnyttjar universitetets bredd och djup, till exempel genom lärarforskning.

I dag är det allt tydligare att vi har en lärarbrist, som förstärks av att kommunerna inte anställer utexaminerade lärare - till synes av ekonomiska skäl. Kristdemokraterna har föreslagit att en lärarlegitimation införs för att öka yrkets attraktivitet både löne- och statusmässigt. På så vis kan vi dels attrahera nya grupper av lärarstudenter, dels få de verksamma att fortsätta sin lärargärning och dels locka tillbaka lärare som hoppat av från yrket.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, september 08, 2005

Bush vs Katrina

Låt mig citera några stycken Hans Bergströms utmärkta kolumn i DN i dag:

”Vad hände? Orkanen Katrina passerade rakt över oss i södra Florida, med mycket regn men måttlig vind. Den växte i styrka över Mexikanska golfen. President Bush ringde då borgmästaren i New Orleans och föreslog obligatorisk evakuering. Många valde ändå att stanna kvar. De kanske saknade släktingar att åka till eller besparingar för extra utgifter. De kanske inte ville lämna husdjur eller tillhörigheter utan tillsyn. Några kan ha levt i en subkultur av knark och brott. Men det finns ytterligare en faktor: de som valt att stanna och uthärda ett par timmars orkan hade fått rätt förut. Det mest sannolika var trots allt att orkanens centrum och farliga östra flank skulle gå storstaden förbi.

Så snart omfånget av katastrofen började stå klart, vände sig Bushadministrationen till delstaten Louisianas demokratiske guvernör Kathleen Blanco och bad henne begära att den federala nivån tog över ansvaret för evakueringen (enligt Associated press och New York Times). Hon vägrade, troligen utifrån traditionell benägenhet i södern, att värja sig mot maktövertagande från Washington. I stället sände hon in otillräckliga trupper från delstatens nationalgarde, med order att skjuta plundrare. Om någon kommer illa ut ur en saklig efterhandsgranskning är det denna guvernör plus New Orleans, likaså demokratiske, borgmästare.
För en svensk, van att leva i en homogen nationalstat, kan det vara svårt att förstå att USA:s president inte är fri att göra vad han vill i sitt eget land. Men USA är en federation. Det primära ansvaret för vad som händer i en delstat ligger hos guvernören i den delstaten. Så länge verkningarna finns inom delstaten kan presidenten konstitutionellt sett ingenting göra om han inte får en begäran från guvernören om hjälp från den federala nivån. Någon sådan begäran kom inte, inte ens när Bush vädjade om att få den.
Via medlemskapet i EU får svenskarna lära sig mer om svårigheten att komma till beslut och handling när man har olika politiska nivåer på en hel kontinent. Den närmast liggande jämförelsen med New Orleans är om medierna skulle skylla allt på Bryssel för det fall Göran Persson vägrade ta emot katastrofhjälp från EU.
USA har förvisso ett fattigdomsproblem, hos lågutbildade svarta och vita. Antalet svarta läkare, advokater, företagsledare, forskare etcetera har mångdubblats – men en krets av särskilt svarta män har fastnat i fattigdom och en kultur av utanförstående. Många har jobb, men med låg lön. Sverige skulle bli ett fantastiskt exempel om man kunde visa på möjligheten att skapa jobb och bra utbildning för människor med alla bakgrunder, utan att behöva tillgripa låglöner som knappt går att leva på. Men vi har misslyckats med det. Och i Paris fattigkvarter brinner invandrarna.

I USA rullar jobbmaskinen trots allt på med fyra miljoner nya jobb (netto) bara de två senaste åren. Arbetslösheten över hela kontinenten är nu nere i 4,9 procent (augustisiffran), bland de svarta 9,6 procent. När jag senast tittade låg arbetslösheten bland somalier i Sverige på ca 70 procent. Bidrag, inte arbete med egenvärde, är den normala källan till överlevnad.”

onsdag, september 07, 2005

Religionsämnet i skolan

Visdom

”Ge mig gåvan att acceptera allt som inte kan ändras, mod att ändra vad som bör ändras och visdom att skilja det ena från det andra.”
Franciscus av Assissi

tisdag, september 06, 2005

Fru Clinton på äventyr

Till slut gav jag mig tid att gå i närkamp med Hillary Rodham Clintons bok ”Levande historia” som ju kom för ett par år sedan. Det är en märklig bok som en politiskt intresserad person gärna sträckläser. Vi får följa senator Clintons liv från barndomen fram till dess att hon tillträdde sin parlamentariska uppgift i den amerikanska senaten.

Visst är det ideligen ett ”name-droppande” där de flesta hon stött på under alla möten och resor tydligen är förtjusande, trevliga och vänliga. Och visst fås intrycket att det är en rejält tillrättalagd version av sanningen som presenteras. Likväl är boken ”levande historia”. Det är fascinerande att följa en så genuint politisk person. En människa som uppenbarligen älskar att möta människor, fattiga som rika, lära sig nya saker, bilda opinion och på resor företräda sitt land. Läxan är tydlig. Den som söker andras förtroende måste gilla det annars så lätt tröttsamma kampanjandet med många, många möten i stort och smått. Att vara politiker är att älska valrörelser.

Sedan blev jag faktiskt lite häpen när jag kom till de sidor som så många redan läst, om Lewinsky-affären. Clintons beskrivning av sin bearbetning av makens svek är tydligt påverkad av barndomens kyrklighet. Hon beskriver hur Nåden drabbar henne och ger henne kraft att förlåta. Sant eller falskt? Riktigt eller hycklande? Självutgivande eller beräknande för att vinna kristna röster i nästa presidentval? Vem vet? Hillary Rodham Clinton är i alla fall en fascinerande politisk person och hennes bok är ett tidsdokument. Och hon kommer säkert att söka nya uppgifter framöver.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, september 05, 2005

Mix á la Lindström den 5 september 2005

• Vald
• Katrina
• Ingen återvändo
• Rättssamhället vittrar sönder
• Solidaritet 25 år
• Sockerkaka eller maktkamp?
• Etanol och bilar
• Sala väntar
• S hukar när mördare rymmer
• Satsa på jobben genom basindustrin
• Varsel i Hallstahammar
• Efterlysning
• Min vecka

söndag, september 04, 2005

Ingen återvändo

Det blir allt svårare att undvika gymmet, även om min förmåga att gå mentala och fysiska omvägar där förbi stundom är välutvecklad. I somras blev det en del kondisträning. Häromkvällen ”härjade” jag på egen hand i riksdagshusets gym. Det var förfärligt. Och alldeles underbart. Nu är det dags att skaka liv i en och annan muskel, gärna på bekostnad av något kilo. Så med detta sagt blev det knepigare för mig att strunta i denna viktiga del av livet.

Torsten

lördag, september 03, 2005

Rättssamhället vittrar sönder

fredag, september 02, 2005

Katrina

En tanke till de drabbade av orkanen. Måtte söderns goda en dag återvända.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Sala väntar

torsdag, september 01, 2005

Tänkvärt?

”Jag försvarar era intressen mot era åsikter”
Edmund Burke

Dråpslag mot bygden kräver åtgärder

Dagens besked att 125 personer sägs upp från Bulten i Hallstahammar är ett dråpslag mot bygden. Nu fordras särskilda insatser för Hallstahammar.

Det måste bli lättare att driva företag i kommunen. Det räcker inte att kommunen följer utvecklingen. En aktiv och stödjande näringspolitik måste föras.

De som berörs av varslet behöver stöd till utbildning och nya jobb. För det har staten ett ansvar.

Att produktionen flyttas till Polen visar att Sverige har svårt att klara sig i konkurrensen om jobben. Den socialdemokratiska regeringens energi- och näringspolitik driver jobben utomlands.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links