fredag, december 31, 2004

Gott Nytt År

Mitt i det hemska som drabbat vår värld vill jag hoppas att vi under årets sista timmar ändå ska få se det ljusa.

Gott Nytt År!
Torsten

Folkets vrede

Läs läkaren och författaren Christina Doctares utmärkta artikel på Brännpunkt i dag.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, december 30, 2004

Stöd dem som drabbats!

I spåren av den katastrof som hemsökt vår värld vid Indiska Oceanen är vi många som undrar om det är möjligt att på något sätt stödja dem som drabbats. Tiotusentals människor har dött eller förlorat anhöriga. Miljoner människor i fattiga länder har blivit hemlösa.

Trots det mörker som drabbat oss årets sista dagar hoppas jag på ljusglimtar de sista timmarna. En sådan ljuspunkt är när vi människor ställer upp för varandra, medmänskligt men också ekonomiskt.

Nedan finner Du en lista över några av de hjälporganisationer som verkar i de drabbade länderna. Stöd gärna särskilt den organisation som Du har förtroende för. Varje krona är säkert välkommen.

Ordstävet "Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något" synes mer aktuellt än någonsin. Gör Din insats.

Nyårshälsningar
Torsten

Hjälporganisationer som arbetar för de som drabbats av katastrofen vid Indiska Oceanen:

Caritas
http://www.caritas.se
Postgiro 90 04 90 - 4.
Märk talongen "Asien".
Diakonia
http://www.diakonia.se/
Postgiro 90 33 04-4
Frälsningsarmén
http://www.fralsningsarmen.se/
Postgiro 90 04 80-5
IOGT-NTO på plats på Sri Lanka
http://www.iogt.se/
Postgiro 90 04 63-1
Lutherhjälpen
http://www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen/
Postgiro 90 02 56-9
Bankgiro 900-2569
Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.org/
Postgiro 90 06 03-2
Pingstmissionen
http://www.pmu.nu/
Postgiro 90 00 50-6
Plan Sverige
http://www.plantorget.org/se/projekt/
Postgiro 90 07 31-1
Bankgiro 900-7014
Märk talongen "Stöd jordbävningsoffren i Asien"
Radiohjälpen
http://www.svt.se/radiohjalpen/
Postgiro 90 19 50-6
Rädda Barnen
http://www.rb.se/
Postgiro 90 20 03-3
Röda Korset
http://www.redcross.se/
Postgiro 90 08 00-4
Märk talongen "Flodvågornas offer"
Biståndsföreningen Sri Lanka Barns Vänner
http://www.slbv.se/
Postgiro 88 27 26-3
SOS Barnbyar
http://www.sos-barnbyar.se/
Postgiro 90 02 29-6
Svenska Missionskyrkan
http://www.missionskyrkan.se/
Postgiro 90 08 24-4
Unicef Sverige
http://www.unicef.se/
Postgiro 90 20 01-7
Märk talongen "Katastrofen i Asien"

Peres tillbaka

Shimon Peres gör come-back i den israeliska regeringen och blir vice premiärminister meddelas i dag. Detta till följd av övereskommelsen mellan Likud och Arbetarpartiet om en gemensam regering för att underlätta premiärminister Sharons fredsplan.

Förhoppningsvis ska inte också detta initiativ från israelisk sida mötas av hat. Ännu tyder dock inget på att mönstret bryts. Men vi som önskar fred och frihet i Mellanöstern kan bara hoppas på att terrorn mot den istaeliska civilbefolkningen någon gång upphör.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, december 27, 2004

Släpp loss handeln

Fri handel och etablering av handel är en del i den fria ekonomin. Det märks inte minst i mellandagsrean. Att försvåra för handelsetableringar genom en hårdare lagstiftning leder bara till högre priser för konsumenterna. De krafter som vill detta får inte lyckas. Därför förväntar jag mig att nya samhällsbyggnadsministern Mon Sahlin klart markerar en posituiv syn på handelsetableringar.

Därför har jag väckt en interpellation i Riksdagen till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Den lyder i sin helhet:

I vårt demokratiska samhälle är fritt företagande en viktig grundpelare. Inte bara för att uppnå ett ekonomiskt välstånd, utan också för att individens grundläggande frihet kräver att man ges möjlighet att fritt agera utifrån egna idéer och förutsättningar. Det fria företagandet är också en förutsättning för fri konkurrens.

Samhällsbyggnadsministern, som har såväl personlig erfarenhet av företagande som erfarenhet som politiskt ansvarig för företagarfrågor på näringsdepartementet, förstår säkert företagandets villkor.

Med sitt nya ansvarsområde kommer ministern att vara den som ger signaler för företagande också på området livsmedelshandel som i mångt och mycket handlar om enskilda företagare.

I Stockholm är kostnadsläget högt men ändå går arbetet med nyetableringar oerhört trögt. Ett fåtal markanvisningar har medgetts trots vidlyftiga vallöften från stadshusledningen i Stockholm.

När det gäller etableringar är det lätt att koncentrera sig på tydliga lågpriskedjor med billigt men begränsat sortiment. Det är också viktigt att våra traditionella livsmedelshandlare med fullsortimentsbutiker som COOP och ICA får möjlighet till fler etableringar. Inom dessa företag konkurrerar de olika butikerna och stormarknaderna med varandra, vilket bidrar till en prispress nedåt.

Till skillnad från många andra samhällsfrågor rör sig detta inte om någon resursfråga. Det handlar bara om att man måste inse att man sitter på ett kraftfullt instrument att faktiskt stimulera nyetableringar av matbutiker så att ordentlig konkurrens uppstår.

Konkurrens är något som ska uppmuntras – inte förhindras genom rigid lagstiftning eller besvärliga planprocesser. Politikens uppgift är att genom olika beslut skapa goda förutsättningar för företagande och att ge människor incitament att skapa nya företag och utveckla befintliga verksamheter.

Samtidigt som en del politiker vill öka detaljstyrningen av handelsetableringar har handelscentra blivit en självklar del av människors vardag. Att vi i Sverige har ett stort och mångfacetterat utbud av affärer är mycket viktigt.

Kommunerna bör välkomna planerade etableringar och tillse att tillgängligheten till stormarknaderna finns genom en fungerande kollektivtrafik, cykelvägar etc. För många människor är buss eller cykel ett bra sätt att ta sig till stormarknader, och för andra är bilen ett naturligt val. Och en del väljer färdsätt beroende på tidsaspekter, vädret eller annat. Poängen är att de själva ska kunna välja hur de vill ta sig till handeln.

Dagens lagstiftning där handelsetableringar prövas enligt plan- och bygglagen ses för närvarande över av PBL-kommittén. Regeringens uppdrag till PBL-kommittén är bland annat att utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den, mot bakgrund av de senaste årens samhällsförändringar, får en utformning som skapar bättre förutsättningar för etablering av handel och övrigt näringsliv. Det pekar på just det faktum att dagens regelverk är snårigt och svårgenomträngligt för många entreprenörer.

Att som föreslagits i debatten ytterligare öka kraven på miljökonsekvens-beskrivningar genom en samordning mellan PBL och miljöbalken kommer inte skapa bättre förutsättningar för etablering av handel och övrigt näringsliv. Det blir än mer byråkrati, överklaganden och liknande - istället för att underlätta etableringar, som förutom att ge lägre priser leder till ökad sysselsättning och därmed tillväxt.

Vi måste acceptera den utveckling och förändring av konsumtionsmönster och levnadsvanor som svenska folket genomgått under de senaste decennierna och därmed även visa förståelse för näringslivets ambition att följa med i den utvecklingen. Att möta denna utveckling genom att införa moratorier för etableringar av stormarknader - som en del föreslagit - eller att stifta lagar som på andra sätt förhindrar kommande etableringar är fel väg att gå. Tvärtom är det nödvändigt med större etableringsfrihet för denna typ av verksamhet.

Mot bakgrund av ovanförda vill jag fråga ministern:

Avser ministern att skapa bättre förutsättningar för etablering av handel genom pågående översyn av PBL eller är det tvärtom?

Avser ministern att öka kraven på miljökonsekvensbeskrivningar vid handelsetableringar genom prövning enligt miljöbalken? I sådant fall, har detta prövats mot regeringens ambition i övrigt att inte försvåra företagandet?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Till landets alla studenter en god jul - ty tomten har somnat vid gröten

Att studera vid högskolan är tufft. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska förhållanden. På 15 år har standarden för en student sänkts med drygt 40 procent. Till detta kommer att dagens studenter allt oftare har försörjningsansvar, inte bara för sig själva utan även för barn.

I dag faller alldeles för många mellan stolarna, eftersom trygghetssystemen inte är anpassade efter studenterna. Studenter får inte ta del av socialförsäkringssystemen på samma villkor som andra samhällsmedborgare. Det går inte att vara sjukskriven på deltid för en student, detta trots att studier i mer begränsad omfattning kan vara den bästa chansen för en student som blivit sjuk att komma tillbaka. Som lök på laxen har studenterna därtill en rekordlång karenstid vid sjukskrivning, 30 dagar. Rigida regelsystem hindrar en följsamhet som skulle kunna göra högskolestudier till det första steg i en sjukrehabilitering eller ett sätt att genom utbildning förbättra chanserna på arbetsmarknaden.Varför ska studenter ha det sämre än andra?
Ytterst handlar studier om kunskap och bildning. Vi har en gemensam förpliktelse att föra vidare tidigare generationers landvinningar och att uppmuntra till kunskapssökande i samtiden. Alla ska så långt möjligt nå sin fulla potential. Men socialdemokraternas högskolepolitik är (förlåt juluttrycket) grötig. Systemen är byggda för unga, friska studenter utan barn och inte anpassade föräldre studenter, sjuka studenter, studenter med barn.

Mycket motvilligt och efter starkt tryck från oppositionen tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning i september 2002. Det blev en kartläggning men inga förslag om hur socialförsäkringen ska fungera för studenter. Att situationen är ohållbar för studenter är redan känt. Därför är det ett misslyckande att s-regeringen inte gav utredningen direktiv som innebar rätten att föreslå förändringar i alla delar. De begränsade förändringar och förslag som har getts hittills är plåster på såren, men det landets 350 000 högskolestudenter behöver är grundläggande trygghet. Några av förslagen är visserligen oväntade mandlar i gröten: de går att genomföra utan vidare utredningsarbete, vissa utan ökade kostnader. Kristdemokraterna har därför krävt att dessa snarast genomförs utan att den socialdemokratiska regeringen drar frågan ytterligare i långbänk. Systemfelen drabbar de studenter som har det värst.

Den allt äldre studentgruppen gör att fler och fler studenter är föräldrar. Det är viktigt att inte straffa barnen ekonomiskt för att deras föräldrar är studenter. Kristdemokraterna har krävt att ett barntillägg ska införas, vilket efter hårt motstnd från vänsterkartellen nu är på väg.
Till alla studenter en god jul… Den önskan behövs, eftersom den socialdemokratiske tomten och hans nissar verkar ha somnat vid gröten.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, december 25, 2004

Persson skyller ifrån sig

Affären med de två utvisade terrormisstänkta egyptierna blir allt värre. Efter att ha duckat ett otal gånger och sin vana trogen gett olika besked i olika medier så skyller Göran Persson i Ekots lördgasintervju i dag åtministone indirekt på den avlidna utrikesministern Anna Lindh.

Perssons bortförklaringar är patetiska av flera skäl. Rent formalistiskt kan faktiskt inte Persson skylla på ett enskilt statsråd eftersom regeringen enligt grundlagen fattar beslut kollektivt. Beslut som fattas ansvarar alla ministar för - inte minist statsministern som är chef och ordförande i regeringen. Reellt är det därtill osannolikt att Anna Lindh utan Perssons godkännande vågat ge klartecken för något. Persson är ju nämligen inte direkt känd för att ge statsråden speutrymme. Utöver detta är det osmakligt av Persson att indirekt skylla på en person som inte längre är närvarande och inte kan försvara sig. Hela sanningen om affären dog nog därmed tyvärr med Anna Lindh.

Oavsett allt detta. Ansvaret är Göran Perssons. Det kan han aldrig springa ifrån.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, december 24, 2004

Smussel med vapen till diktaturen Kina

EU-ledarnas beslut för någon vecka sedan att inrikta sig på ett slopat vapenmbargo gentemot Kina oroar. Ska det nu bli än lättare för diktaturen att köpa vapen? Trots att de används för att förtrycka deegna meborgarna och hota grannkländerna?

Sveriges inställning till beslutet var passiv. Göran Persson verkar inte ha brytt sig. Det är ett svek mot kineserna. Och Europas demokratiska värderingar.

Det visar att Sverige behöver en ny regering. Och att EU-frågorna bättre måste förankras hos de folkvalda i Riksdagen. Det duger inte att lämna dessa avgöranden till en enskild statsminister.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, december 23, 2004

God Jul!

Nu är radiosändningen över och om bara några timmar är det julafton. För egen del ser jag fram emot att under julhelgen skapa tid för goda människor, spännande böcker, bra musik, långa promenader och behaglig tystnad. Och så ska jag fortsätta min goda vana att träna regelbundet och för nöjes skull ta några ronder med den boxningssäck som kristdemokraterna förärade mig i höstas. Det är skönare än man kan tro!

Mitt i allt som hör nutida julfirande till hoppas jag att Du får tid att andas och känna lugnet nalkas Dig så att den fridfulla tystnaden omsluter Dig och de små orden och de många nyanserna i det äkta mötet blir möjliga. Fundera gärna ett ögonblick över Olle Adolphsons dikt som beskriver det kärleksfulla budskapet på ett tänkvärt sätt. Texten framfördes av en kör vid Riksdagens öppnande i september.

"När själen fylls av fröjd och upp sig svingar
Och lyfts mot himlens höjd på starka vingar
Och allt sitt lov till liv och ljus vill bära
När hjärtat jublar, Herre, är Du nära"

I juletid blir också, oavsett egen livshållning, somliga frågor kanske mer påträngande. I Eric Bazilians "One of us", underbart framförd av Joan Osborne, formuleras en av dem så här, utmanande, frågande men med förväntan om ett svar lika rakt som frågans karaktär:

"What if God was one of us?
Would you wanna see?
If seeing meant that you would have to believe?"

Några finner säkert svaret hos ängeln, såsom Lukasevangeliet berättar:

"Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren".

GOD JUL!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Dan före dan...

... är det i dag.

Finns Du i närheten av Hallstahammar så lyssna gärna på Kristdemokraternas uppesittarkväll 19-20 på 103,7 Mhz. Där tänker jag vara.

Och Du - slit inte för hårt med julförberedelserna. Juletid ska vara Fridens tid.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Paggan under galgen

Utbildningsminister Leif Pagrotsky (s) meddelar i dag på DN Debatt att han tänker följa det beslut som Kristdemokraterna fick igenom i Riksdagen förra veckan om att ladstadga avgiftsfriheten för svenska studenter.

Tänk om Paggan lyssnat tidigare. Då hade svenska studenter fått skydd samtidigt som möjligheterna för svenska lärosäten att sälja utbildning utanför EES redan hunnit bli verklighet. I stället försitter s-sidan som vanligt tid och låter oppositionen, Kristdemokraterna, komma med initiativen. Så agerar den trötta makten. Sverige behöver en ny regering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se


onsdag, december 22, 2004

Är SSU korrupt?

Uppgifterna om att SSU:s ordförande vunnit sitt mandat med hjälp av smusslande med pengar mellan olika konton upprör. Har ungsossarna verkligen ingen respekt för demokratin utan måste ägna sig åt att genom fifflande med pengar som går till krogbesök, sprit och försvunna kontanter manipulera sin interna "demokrati"?

Dubbelmoralen blir än tydligare då den nuvarande SSU-ordföranden försökt profilera sig som "ren" och oppositionell mot makten. Dubbelmoral är ordet.

SSU i Västmanland har f ö bidragit till eländet. Vem är förvånad över det?

Eftersom det hela - åtminstone indirekt - handlar om skattepengar - SSU är i huvudsak skattefinansierat, makten har ju sett till att ungsossarna fått det bra på andras bekostnad - måste affären utredas av externa revisorer. SSU måste lämna det träsk där korruptionsmisstankar frodas och underkasta sig offentlighetens ljus. Vad finns annars mer att dölja?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Korruption

Klicka ovan och läs Inga-Britt Ahlenius utmärkta kolumn i DN om korruption.

Hur länge ska det blundas för den verkliga korruptionen i Sverige?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Avgiftsfritt för svenska studenter

Högskoleutbildning ska både bilda dem som studerar och gagna Sveriges möjligheter till tillväxt i framtiden. Bildningen har kommit på undantag under senare år. Samtidigt är högskoleutbildning en allt vanligare vara i den övriga världen. Kristdemokraterna har därför i flera år krävt en möjlighet för högskolorna att sälja utbildning och ta ut avgifter för studenter utanför EES-området. Det går inte att motivera att svenska studenter betalar utomlands medan utländska studenter får läsa gratis i Sverige. Den statliga utredningen "Advantage Sweden" föreslog redan 2000 att högskolorna skulle få möjlighet att ta ut avgift för högskoleutbildning av studenter och doktorander från länder utanför EES.
Utredningsförslaget har väckt stor oro bland studentföreträdare, som sett detta som det första steget mot att införa avgifter fullt ut för studenter i högskolan. Inte minst har den förre socialdemokratiske utbildningsministern öst fotogen på brasan genom att agera vindflöjel. Jag förstår oron som detta skapat. Högskolors och universitets ekonomiska situation är bekymmersam genom socialdemokraternas och stödpartiernas urholkning av anslagen. Lösningen är att se över resurstilldelningssystemet som helhet för att kunna återställa högskolans nivåer till rimliga belopp så att utbildning och bildning kan vara av hög kvalitet.
Det största hotet mot avgiftsfriheten i högskolan är att den inte är lagreglerad. Det betyder att den regering som så önskar kan ändra förordningen och slopa avgiftsfriheten. Viktigt är därför att avgiftsfriheten för svenska studenter säkras innan avgifter kan tas ut i högskolan. Kristdemokraterna har nu i Riksdagen fått majoritet för vårt krav att lagstadga avgiftsfriheten för svenska studenter. Det är ett steg framåt för studenters rätt till utbildning.
"Varje god idé förkastas för att sedan göras till sin egen." En tes som anammats av både riksdagen och den socialdemokratiska regeringen.

Torsten

tisdag, december 21, 2004

Det har vänt

Årets kortaste dag är snart över.

Redan i morgon är det en gnutta ljusare. Visst är det ljuvligt?!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Härmas

När jag var liten så var det fult att härma någon annan. Det har tydligen inte nye skolministern Ibrahim Baylan (s) tagit till sig. I dag föreslår han i en TT-intervju att det ska bli fler nationella prov i grundskolan för att se till att barnen verkligen lär sig läsa och skriva. Men det är ju det det som vänsterkartellen sagt nej till i Riksdagen när Kristdemokraterna föreslagit det!

Visst är det bra om det nu blir annat ljud i skällan men som vanligt är det för (s)ent. Och vem vet vad det verkligen blir när det kommer till kritan. Goda idéer brukar malas sönder i de socialdemokratiska regeringskvarnarna på vägen till proposition.

Och den som härmas (kopian) blir aldrig lika bra som orginalet. Sverige behöver en ny regering! www.kristdemokraterna.se www.maktskifte06.se

Klicka på länken ovan så får Du läsa mer omKristdemokraternas skolpolitik!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se


Berit Andnor behövs inte vid köksbordet

- Vem vet bäst hur det är lämpligast att ta ut föräldraförsäkringen, föräldrarna eller socialdemokraterna? Den frågan är befogad när socialdemokraterna vill inskränka föräldrarnas valmöjligheter när det gäller föräldraledigheten. Vänsterkartellen måste ta avstå från överhetsfasonerna att styra föräldrarnas val. Socialminister Berit Andnor ska inte sitta med vid köksbordet och bestänmma familjernas val.

Därför utmanar jag henne i dag med en interpellation i Riksdagen.

Idag är föräldraförsäkringen fördelad så att mamman respektive pappan har rätt till hälften av föräldraförsäkringsdagarna vardera. Föräldraförsäkringen är således redan "individualiserad". Föräldrarna har sedan möjlighet att överlåta delar av sina dagar till den andre föräldern, förutom två månader som är helt och hållet förbehållet respektive förälder. Ingen kan tvinga dem att överlåta dagarna till varandra. Detta blir istället, med utgångspunkt från familjens specifika situation och önskemål, en överenskommelse mellan föräldrarna.

I en fråga till föräldrar om hur de såg på sin egen fördelning av föräldraledigheten svarade över 80 procent att de var nöjda. Nöjdast med fördelningen var mammorna.

Trots att föräldraförsäkringen redan idag är individualiserad och föräldrarna själva är nöjda med den fördelning som de gjort finns det givetvis mer att göra. Mammorna står fortfarande för cirka 85 procent av uttaget av föräldraförsäkringen och papporna för cirka 16 procent. En jämnare fördelning skulle givetvis förbättra kontakten mellan pappor och barn, stärka familjestabiliteten och kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Undersökningar visar också att pappor skulle vilja ta ut en större andel av föräldraförsäkringen men att bl.a. attityder på arbetsplatsen, ekonomin och bristande kunskap står i vägen. Det finns flera konkreta förslag som skulle kunna undanröja dessa hinder och därmed medföra att föräldrarnas och familjens valmöjligheter ökar ytterligare.

Istället för att föreslå konkreta åtgärder för att undanröja hinder och därmed öka föräldrarnas valmöjligheter har den socialdemokratiska regeringen tillsatt en ensamutredare som skall föreslå åtgärder som inskränker föräldrarnas valmöjligheter i föräldraförsäkringen. Utredaren skall bl.a. "analysera vilka effekter det kan få att reservera ytterligare månader" för mamman respektive pappan. I klartext innebär detta att man skall se över hur en tvångsdelning av föräldraförsäkringen skall genomföras. Den möjlighet som finns idag att överlåta delar av sina dagar skall helt dras in. Familjens, föräldrarnas valmöjligheter skall inskränkas och flexibiliteten i systemet skall stramas åt ytterligare. Ett sådant system tar inte i beaktande att familjers omständigheter ser olika ut och att en enda lösning inte passar alla. Det tar heller inte i beaktande att föräldrar själva vill och skall bestämma över fördelningen av föräldraledigheten. I en Sifo-undersökning från föregående år svarade 86 procent att de själva vill bestämma över fördelningen av föräldraledigheten och en undersökning som Demoskop genomfört visar att åtta av tio har denna uppfattning.

När ska s komma till sans?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Satsa på yrkesutbildning

En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för svesnkst näringsliv och svensk välfärd. I våras uttalade Riksdagen efter bla Kristdemokraternas förslag att en översyn av eftergymnasial yrkesutbildning bör göras. Man borde bla titta på :
- i vilken utbildningsform respektive utbildning bäst passar, beroende på dess karaktär,
vilka likheter och skillnader som finns på yrkesutbildningar inom högskolan och de som finns utanför,
- på vilket sätt man kan säkra de kvalificerade yrkesutbildningarnas kvalitet och bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete.
Än så länge har s-regeringen intet gjort. Kristdemokraterna har många förslag till en ny modern yrkesutbildning som svarar på männisokrs och framtidens behov. Vad väntar vänsterkartellen på?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, december 19, 2004

Jul-Mix á la Lindström 2004

Klicka här ovan och läs om
- Änglar
- Blog
- Snart
- Jul

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Studenter med barn

Äntligen verkar vänsterkartellen ha begripit att det krävs insatser för att stödja studerande föräldrar. Kristdemokraterna har redan lagt ett finansierat förslag i Riksdagen om extra pengar till denna grupp som i dag har svårt att hanka sig fram. Ett antal debatter och frågor med s-ministar har jag haft i Riksdagen för att lyfta situationen för de barn som har föräldrar som studerar. Nu har ett utredningsförsag tagits fram i regeringskansliet. Nu får det inte bli långbänk!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hit och dit

Ingvar Svensson kommenterar opinionsundersökningarna.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, december 18, 2004

Välkommen!

Demokratin, förtroendemannarollen och därmed uppdraget som riksdagsledamot kräver på 2000-talet att beprövade arbetssätt blandas med nya metoder. Öppenhet, delaktighet och tydlighet är mina ledstjärnor i arbetet för ett medmänskligt samhälle där varje Människa får leva och utvecklas i Trygghet och Frihet.

Dessa värden ser jag, liksom den nära och förtroliga dialogen med medborgarna, som offensiva delar i det moderna politiska ledarskapet.

Därför öppnar jag i dag Officiellt(!) - efter att ha smugit lite ett tag för att lära mig om teknik och ting - som förste västmanländske riksdagsledamot - och som en av de första kristdemokratiska - min egen blogg! Läs mina synpunkter och kommentera dem gärna!

En del texter publiceras också i mitt nyhetsbrev Mix á la Lindström som Du hittar på min hemsida www.torsten.kristdemokrat.se - där Du också kan läsa mer om mig och mitt uppdrag!

Besök alltså www.torsten.kristdemokrat.se Sidan uppdtaeras ofta så välkommen att hälsa på regelbundet. Du kan även skriva till mig på torsten.lindstrom@riksdagen.se

När Du vill veta mer om Kristdemokraterna så surfar Du lättast till www.kristdemokraterna.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se


fredag, december 17, 2004

Personalen i äldreomsorgen

I dag debatterade jag med vårdministern om äldreomsorgens personal i Riksdagen. Läs gärna mitt anförande.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, december 16, 2004

Maktskifte

Läs mer om Allians för Sverige på www.maktskifte06.se !

Och glöm inte att registrera Dig som sympatisör.

Sverige behöver en ny regering - med många kristdemokrater! www.kristdemokraterna.se

Torsten

Kaos i försvaret

Efter många om och men fick socialdemokraterna sin vilja fram i försvarsfrågan. Vid omröstningen i Riksdagen ryckte lydpar-, förlåt vänsterpartisterna menar jag, ut och hjälpte till. Fast innan klubbslaget fallit pratades redan om nya neddragningar i försvaret. Så går det när kommunister och miljöpartister får styra och maktpartiet (s)ka bevara sin position. Kaoset lär fortsätta.

Torsten

onsdag, december 15, 2004

Mix à la Lindström 15 december 2004

Ettåriga skolbarn

Efter socialdemokraternas och stödpartiernas beslut i dag blir alla etttåringar skolbarn. Dagis blir skola. Det innebär att verksamheten för våra barn mellan ett och fem år ska kallas undervisning, föreståndaren ska vara rektor och förskolan anses vara en nödvändig grundutbildning för de allra minsta. I det ursprungliga förslaget skulle även barnen i förskolan kallas elever men det mötte så kraftig kritik att socialdemokraterna inte vågade föreslå det.
Omsorgen om våra barn är den viktigaste uppgiften i samhället. Barnomsorgen i alla dess former, allt från föräldrarnas omsorg i det egna hemmet till familjedaghem, förskolor, öppna förskolor och fritidshem måste därför prioriteras och dess kvalitet ständigt förbättras. Men att förbättra kvaliteten är inte enligt kristdemokraterna att göra förskolan allt mer lik skolan. Den barnomsorg som finns utanför hemmet måste vara av högsta kvalitet så att föräldrarna kan känna sig trygga i förvissningen att deras barn får bästa möjliga omsorg under deras frånvaro. Barnomsorg ska självklart innehålla pedagogisk verksamhet men det viktigaste för de allra minsta är inte undervisning utan trygghet, omsorg och fri lek.
Det finns mängder av bra förskolor och barnskötare och förskollärare som gör ett fantastiskt arbete för att ge barnen en trygg omsorg. Den utveckling som socialdemokraterna tvingar fram kommer att förändra förskolornas verksamhet på ett sätt som varken barn, föräldrar eller personal efterfrågar. Kristdemokraterna vill stärka barnomsorgens kvalitet både genom att öka möjligheterna för föräldrar att själva stanna hemma med sina barn men också genom en ekonomisk kvalitetssatsning på förskolan, genom att sätta gränser för barngruppernas storlek och genom att stärka familjedaghemmens ställning. På så sätt kan vi utveckla barnomsorgen till att bli en trygg och lärorik plats för våra allra minsta.

Torsten

tisdag, december 14, 2004

Gravidas ekonomi

I dag debatterade jag med socialministern om gravidas ekonomi och Kristdemokraternas förslag om en graviditetspeng. Läsgärna mitt inledningsanförande.

Torsten

Castro 45 år

I år "firar" Fidel Castros diktatur på Kuba 45 år. I alla dessa år har kubanerna förtryckts och kastats i fängelse för sina åsikters skull. Men är det någon som ännu hört avbön från de socialister som t ex Lars Ohly, Pierre Schori eller Margareta Winberg som fortfarande hyllar tyrannen? Det är tydligen okej att förtrycka människor om det görs i socialismens namn, i alla fall för förvirrade vänsterknuttar. Läs om några av Castros politiska fångar på www.kubafangar.se

Torsten

måndag, december 13, 2004

Studiestöd

I dag var det debatt i Riksdagen om studiestöd och budgeten för 2005. Läs gärna mitt anförande.

Torsten

Debatt om högskolan

I dag var det debatt i Riksdagen om högskolefrågor och budgeten för 2005. Läs gärna mitt anförande.

Torsten

söndag, december 12, 2004

Sopranos

I dag sändes det sista avsnittet av Sopranos. Tony klarade sig förstås undan lagens (i det här falllet) korta arm. Tack och lov har produktionsbolaget HBO lovat spela in fler avsnitt. Men det lär dröja innan dessa kommer till SVT. Suck.

Torsten

lördag, december 11, 2004

Låt dem stanna

I Sverige finns människor som illegalt kommit för att arbeta. Det är givetvis problematiskt. Men det löser sig inte genom amnesti för dessa. I stället bör det övervägas en amnesti för en annan grupp, asylsökande som under prövningstiden fått arbete i Sverige. Att arbeta är ett effektivt sätt att bli integrerad i det svenska samhället, vilket är positivt för såväl den asylsökande som samhället.
Det är angeläget att strikt skilja på flyktingar och arbetskraftsinvandring. Men det är horribelt att när en asylsökande som har arbete får avslag på ansökan om uppehållstillstånd tvingas denne lämna sitt arbete och landet. Återvändande till hemlandet för att därifrån på nytt söka uppehållstillstånd i Sverige kan vara förenat med fara, osäkerhet, stora kostnader och mänskligt lidande. Hittills har Sveriges stelbenta hållning lett till att enskilda människor kommer i kläm samtidigt som Sverige förlorar viktiga nyckelkompetenser i sitt arbetskraftsutbud. En asylsökande som fått arbete i Sverige borde få uppehållstillstånd. Än en gång har jag tagit upp detta i Riksdagen med ansvarig minister. Måtte droppen någon gång urholka (s)tenen.

Torsten

torsdag, december 09, 2004

Slag mot sjuka och företag

Vänsterkartellen röstade igenom att arbetsgivare ska betala mer för sjukskrivna anställda, detta trots att de inte kan göra något åt kostnaden. S-sidan skapar därmed grogrunden för ett klassamhälle där kroniskt sjuka slås ut. Och pratet om tillväxt blir än mer ihåligt då företagsklimatet försämras. Jag röstade nej till eländet.

Torsten

onsdag, december 08, 2004

Mix á la Lindström den 8 december 2004

Rädda Uven

Tågtrafiken längs Uven (Uppsala-Sala-Västerås-Kolbäck-Eskilstuna-Norrköping) hotas. Under 10 år har det statliga stödet urholkats och nu finns risk att Rikstrafiken tvingas dra ner på anslagen p.g.a. regeringens politik. Det vore förödande både för dagpendlarna och regionens utveckling. Regeringen ska ta det
slutliga beslutet om Uven.
Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. 40% av den svenska ekonomin och 35% av befolkningen finns i Mälardalen. Fram till 2030 beräknas befolkningen i regionen öka med ytterligare 600 000 - 800 000 invånare. Hela landet drabbas om Mälardalen inte utvecklas på önskvärt sätt. Det ligger därför i allas intresse att Mälardalen utvecklas. För att klara behovet av arbetskraft och bostäder i Mälardalen måste regionen ses som en integrerad helhet där Västmanlands län fyller en viktig uppgift för att försörja hela regionen med bostäder och arbetskraft.
Trafiken inom "Tåg i Mälardalen" och "Tåg i Bergslagen" erhåller i år medfinansiering från Rikstrafiken. Budgetpropositionens medel medger dock
enligt uppgift från Rikstrafiken inga pengar till tvärförbindelsen Uven (Uppsala - Sala - Västerås - Kolbäck - Eskilstuna - Norrköping) under 2005.
För den tågtrafik som bedrivs av Tåg i Bergslagen och motsvarande trafik, som tidigare bedrevs av länstrafikhuvudmännen, har det statliga anslaget varit oförändrat den senaste tioårsperioden, vilket reellt betyder att statens stöd till tågtrafiken i Bergslagen redan tidigare minskat.
Nu finns starka farhågor om att Uven kommer att drabbas än hårdare och hotas. Eftersom infrastrukturminister Ulrica Messing (s) har ansvaret så har jag väckt en interpellation till henne i Riksdagen. Hon måste agera.

Torsten

Vilda vänstern

Gudrun Schyman lämnar sitt parti. När inte ens hon vill vara kvar så är det väl ett tecken som något på hur icke-rumsrent det gamla kommunistpartiet är. Kan vi hoppas på att väljarna ser till att hela vilda vänstern får lämna Riksdagen?

Torsten

Familjepolitik

I dag har Riksdagen debatterat budgeten för statens utgiftsområde 12, i klartext familjepolitiken.
Skiljelinjen gick mellan oss som vill ha valfrihet och de i vänsterkartellen som tror att politiker vet bäst. Vi kristdemokrater vill ha en modern familjepolitik som inte innehåller pekpinnar från dem som anser sig veta bäst utan faktiskt utgår från att människor vet bäst. En annan skiljelinje gick mot vänsterkartellens skuldsättning av kommande generationer för att inför valrörelsen 2006 kunna framstå som alla goda gåvors givare. De häller ut pengar i t.ex. det höjda barnbidraget. Ett dyrt och oansvarigt slöseri som hjälper föga för de familjer som har svårt att få pengarna i plånboken att räcka lika länge som månadens alla dagar. Robin Hood har hos socialdemokraterna fått ge vika för en politik som gynnar miljonärer. Vi kristdemokrater riktar i stället pengarna till dem som behöver dem bäst och höjer grundnivån i föräldraförsäkringen samt bostadsbidraget till barnfamiljer.
Socialminister Berit Andnor (s) visade häpnadsväckande prov på en maktens arrogans när hon som statsråd vägrade besvara frågan när regeringen tänker följa Riksdagens beslut om mer valfrihet för föräldrar. Maktfullkomlighet är obehaglig. Kommunisten Kalle Larsson visade å sin sida prov på sitt förakt för familjen.

Torsten

fredag, december 03, 2004

Fler män i förskolan

I dag presenterades en utredning om jämställdhet i förskolan. Bristen på män i förskolan skapar utmaningar.
Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön. Inte minst bland yngre barn kan det vara viktigt med manliga lärare eftersom det annars kan bli brist på sunda naturliga manliga förebilder i vardagen. Därför har jag väckt en skriftlig fråga till jämställdhetsministern Jens Orback om vad han tänker göra för att båda könen uppmärksammas i jämställdhetsarbetet. Det är läge nu.

Torsten

torsdag, december 02, 2004

Alexander den store

På bio går Oliver Stones film om Alexander som erövrade dåtidens värld och lite till för att grundlägga den hellenistiska kulturen. Då och då bjuder filmen på bra scener. Colin Farrell är en osäker Alexander som stapplande tar sig fram mellan olika famnar och beslut, alltid redo att fyra av en suktande och sårad blick. Angelina Jolie är formidabel som den hatiska och maktcenterade modern, alltid redo att leverera en ny konspirationsteori. Men lite tråkig är bristen på historisk tråd. Det räcker inte att Anthony Hopkins går omkring och mumlar. Det bjuds i alla fall på storslagna Hollywoodeffekter. Och det roar en pojke. Underhållande är det för det mesta. Ett fint nöje i tre timmar för bara hundra spänn.

Torsten

onsdag, december 01, 2004

Mix à la Lindström 1 december 2004

Aids-dagen

I dag är det den internationella Aids-dagen. Då och då rapporteras att HIV riskerar ta ny fart i Sverige eftersom kunskapen om smittan och sjukdomen minskat eller snarare för att fler struntar i den. Det är illa.
I andra delar av världen är HIV redan en katastrof för hela samhällen. Framförallt gäller det Afrika. Enbart i Sydafrika finns 5 miljoner HIV-positiva, var femte person i arbetsför ålder kommer att dö av smittan. Det får och kommer att få konsekvenser både för personerna och samhället i dess helhet. Förutom att människor dör så blir deras barn föräldralösa (eller så hinner de aldrig få barn eftersom många smittade är i annars barnaskaffande ålder). Samhället förlorar välbehövlig arbetskraft, t.ex. 50 000 lärare de kommande åren. I en dagisgrupp som jag för en tid sedan besökte i kåkstaden Khayelitsha utanför Kapstaden så var 4 av 30 femåringar redan smittade. På väggen fanns instruktioner om hur viktiga plasthandskar är vid blodvite.
På Sydafrikas offentliga herrtoaletter (och enligt säkra källor även på damtoaletterna) finns mängder av gratis kondomer med tillhörande instruktioner att tillgå för den hugade, så det är knappast kondomer det är brist på. Det handlar snarare om attityder. När det anses nödvändigt att annonsera om att sex med elvaåringar inte är bra och forskningsråd initierar undersökningar om hur våldtäkter på spädbarn kan motverkas så är problemen djupt rotade. Frågan behöver problematiseras. Det behövs arbete med attityder, värderingar och praktiska saker.
Att sedan president Thabo Mbeki länge vägrade ta tag i HIV-problematiken utan i stället skyllde på utländska krafter har förvärrat det hela och än i dag förpassas Aids till de mer undanskymda delarna av presidentens tal. Numer satsar visserligen den sydafrikanska regeringen mer på t.ex. bromsmediciner till gravida kvinnor så att inte smittan överförs från modern till det ofödda barnet.
Många sydafrikaner bär den röda rosett som symboliserar solidariteten med offren. Mycket återstår ännu. Sverige har en uppgift att hjälpa och bistå de redan smittade men också att bidra till det förebyggande arbetet. Så att människoliv kan sparas.

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links